Đặt bản thân vào quỹ đạo “Trung hoa học vi thể, tây phương học vi dụng”

Tác giả Thanh Hải, nhà nghiên cứu văn hóa Trung Hoa Bàn về những vấn đề trong cuộc sống hôm nay. Cách thức một người trẻ phát triển bản thân thông qua: tiếp nhận và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp song song với học tập các thành tựu khoa học phương … Đọc tiếp