Quang Vũ anh hùng truyện

Trích lại lời của Quang Minh giáo chủ luận anh hùng Trong thiên hạ… Bất kỳ ai chọn cho mình cách sống đàng hoàng, quang minh chính đại. Sống dựa vào chí khí, bản lĩnh của chính minh. Phát huy cái tinh thần hành hiệp trượng nghĩa. Toát ra cái khí phách kiêu hùng bất … Đọc tiếp

Anh Hùng Chi Khí

Bài thơ đề tặng người anh hùng, viết về cái khí chất của người anh hùng. Người anh hùng trước nhất, cần có được là cái hùng tâm tráng khí, cùng cái tầm cao chí lớn. Bức tường thành phía trước có cao dày đến mấy đi chăng nữa cũng đâu thể làm khó được bậc đại trượng phu với cái tâm lớn, cái tầm cao.